Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

ÁSZF

Általános  Szerződési  Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) tartalmazzák a BCM Média Kft. által értékesített reklámfelületeire vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Kiadó és a Reklámozók jogait és kötelezettségeit. 

I. Általános rendelkezések

  1. Jelen ÁSzF alkalmazásában:

a) Kiadó: amely a hirdetés közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel) rendelkezik, és ezek segítségével a hirdetést megismerhetővé teszi (pl. újság kiadója) és a reklámfelületet a Hirdetésszervezésen keresztül értékesíti;

b) Hirdetésszervezés: a BCM Média Kft. szervezeti egysége, amely a ICT Global magazin reklámfelületeit közvetlenül értékesíti.

c) Reklámozó: amelynek érdekében közzéteszik a hirdetést, illetve amely a saját érdekében a hirdetés közzétételét a Hirdetésszervezéstől megrendeli (ideértve a Reklámozó megbízásából eljáró reklámszolgáltatót és -ügynökséget is);

d) Hirdetés: olyan nyilvános tájékoztatásként ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett felület vagy egyéb egyedi megjelenési mód (behúzás, beragasztás, fóliázás stb; együtt: inzert) (a továbbiakban együttesen: hirdetési felület), amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás (együtt: áru) értékesítését vagy más módon ellenérték fejében történő igénybe vételét vagy a Reklámozó által kívánt más hatás elérését segíti elő, és a Reklámozó nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő;

e) Üzleti titok: minden olyan információ, adat, irat, amelyet a Hirdetésszervezés vagy a Kiadó a Reklámozóval közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban; ügyfelek listája és az ügyfelekre vonatkozó minden adat, Reklámozó tevékenységére és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amelyek a Hirdetésszervezés, Kiadó tudomására jut jelen szerződés kapcsán.

2. A Kiadó kiadványaiban található hirdetési felületeken a hirdetéseket a Hirdetésszervezés és a Reklámozó közötti eseti szerződések alapján teszik közzé. A jelen ÁSzF valamennyi szerződésre irányadó, kivéve, ha a felek megállapodása ettől eltérően rendelkezik.

3. A Kiadó vállalja, hogy a megrendelt hirdetéseket az adott körülmények között a lehető legjobb technikai és esztétikai kivitelben jeleníti meg. 

II. A szerződés létrejötte, a megrendelés tartalma

1. A  Hirdetésszervezés a hirdetés megrendelését írásban (levél, e-mail) – akár az általa kidolgozott megrendelőlapon, akár a Reklámozó által írt megrendelés alapján – a Reklámozó cégszerű aláírásával fogadja el. 

A megrendelésben a Reklámozónak a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően meg kell neveznie vállalkozását, székhelyét vagy állandó belföldi telephelyét, valamint közölnie kell adószámát és bankszámlaszámát, a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, a hirdetés témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a választott kiadványt, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és méretét. Amennyiben Reklámozó nem bocsátja rendelkezésre a fenti adatokat, a Hirdetésszervezés jogosult a megrendelést visszautasítani, illetve a létrejött egyedi reklámszerződést azonnali hatállyal felmondani.

Ügynökség esetén ügyfelének nevét, címét, adószámát, a hirdetés témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a választott kiadványt, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és méretét is meg kell neveznie. 

Az inzertek megrendelésével egyidejűleg Reklámozó minimum 2 db mintát bocsát a Hirdetésszervezés rendelkezésére. A minta átadásával egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a megjelentetendő teljes termékmennyiség az átadott mintával minden paraméterében megegyezik. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy az előzetesen átadott minta és az inzertekhez leszállított termékek között minőségbeli különbségből eredő mindennemű kár teljes egészében őt terheli.

2. Az egyedi reklámszerződés azzal jön létre, hogy a Hirdetésszervezés a Reklámozó megrendelését — amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll — írásban (futárküldemény, levél, fax) 5 munkanapon belül visszaigazolja. Az esetleges hiányok pótlására vonatkozó felhívás önmagában nem minősül visszaigazolásnak. Az inzerteket a Hirdetésszervezés a 2 db minta megküldését követően igazolja vissza. A hirdetés megjelentetésére csak a szerződés létrejötte után kerülhet sor. Az egyedi reklámszerződés a visszaigazolás napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel. 

3. A Reklámozónak a megrendeléshez – amennyiben ez nem lehetséges, úgy a visszaigazolásban rögzített határidőre, de legkésőbb a médiaajánlatban meghatározott leadási határidőig – kész hirdetési anyagot kell mellékelnie, kivéve, ha az anyag elkészítését a Kiadótól rendeli meg. Színes hirdetés esetén a színre bontott filmhez analóg proofot, az elektronikus formában (cd, dvd, e-mail) elküldött hirdetés esetén mellékelni kell a hirdetés kinyomtatott változatát (azaz színes printet vagy proofot), mert ennek hiányában az esetlegesen bekövetkező esztétikai, szöveg- és/vagy színhibákért a Kiadó felelősséget nem vállal, és ebben az esetben a Reklámozó hibás teljesítésre hivatkozva árcsökkentést nem érvényesíthet a Kiadóval szemben. Az inzertek elkészítéséhez szükséges termékeket a Reklámozó köteles a visszaigazolásban rögzített helyre és határidőre leszállítani. 

4. Amennyiben az anyag átadása után a Reklámozó részéről a hirdetési anyag tartalma vagy megjelenési módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor Reklámozó új, nyomdakész anyagról is köteles gondoskodni. Változtatás iránti igény bejelentésének és az új anyag átadásának a leadási határidőig meg kell történnie. Ha a késedelem miatt a változtatás akár a Hirdetésszervezés, akár a Kiadó saját megítélése szerint nem hajtható végre, a Kiadó az eredeti hirdetést (ideértve az inzertet is) teszi közzé, vagy – a Reklámozó kifejezett, írásbeli kérésére –mellőzi a közzétételt, de a Reklámozó ebben az esetben is köteles megfizetni a hirdetés teljes árát.

5. Reklámozó tudomásul veszi, hogy az árlistában szereplő összegek csak a hirdetési felület árára vonatkoznak, így amennyiben a Reklámozó a hirdetés előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával a Kiadót bízza meg, ezt a Kiadó egyedi, külön díjazásért vállalja.

6. Reklámozó kijelenti, hogy az általa közölt adatok és átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes vagy jogi személy jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), valamint a gazdasági reklámtevékenységől szóló 1997.évi LVIII. törvény általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásokba nem ütközik. Reklámozó tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, a hirdetésben közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a hirdetés által történő megsértéséért kizárólag a Reklámozót terheli felelősség.

7. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan hirdetés, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit. Az ilyen jellegű, valamint a Hirdetésszervezés egyoldalú megítélése szerint a reklámfelületet tartalmazó kiadvány arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, továbbá technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető hirdetések megrendelését a Hirdetésszervezés nem köteles elfogadni, illetve a már megkötött egyedi reklámszerződéseket jogosult felmondani, jogszabályba ütközés esetén pedig azonnali hatállyal felmondani. A teljesítés jelen pont alapján történő megtagadása esetén a Kiadót nem terheli kártérítési kötelezettség. 

8. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy hirdetéseiben (ideértve az inzertként elhelyezendő anyagokat is) nem használhatja fel a Kiadó, illetve a Hirdetésszervezés által képviselt lapok emblémáját, betűtipusát, tördelését, és a hirdetés nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az adott magazin szerkesztősége által készített anyag lenne. 

9. A Kiadó a hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Reklámozóval való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Ha a Kiadó megítélése szerint a hirdetés szövegében — értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból — érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Reklámozóval egyeztetve kell elvégezni.

10. Ha a megfelelő időben leadott hirdetés a Reklámozón kívül álló okból nem jelenik meg, a Reklámozó jogosult a hirdetést a Hirdetésszervezés útján egyeztetett más kiadványszámban megjelentetni vagy – választása szerint – a szerződést írásban felmondani.

11. A hirdetésnek a kiadványban való elhelyezésére vonatkozó speciális kérelmet a kiadvány struktúrájától függően 25% elhelyezési felár ellenében fogad el a Hirdetésszervezés. Az ilyen igényt  a szerződés megkötése előtt Hirdetésszervezés a Kiadóval egyezteti, és a Reklámozónak visszaigazolja. Amennyiben az egyeztetés ellenére a hirdetés nem a kért speciális helyen jelenik meg, a Kiadóval szemben kárigény nem érvényesíthető, azonban a megállapodásban megjelölt speciális helyért számított felárat a Hirdetésszervezés nem érvényesíti. Reklámozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, a hirdetés elhelyezését a Kiadó határozza meg. Reklámozó tudomásul veszi továbbá, hogy a hirdetés vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat. 

12. Hirdetésszervezés a Reklámozótól átvett kéziratos, illetve nyomdakész anyagot csak a Reklámozó kifejezett írásbeli kívánságára küldi vissza. Ezeket az anyagokat Hirdetésszervezés a hirdetés megjelenését követő 2 (két) hónapig őrzi meg. Ezt követően – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – az anyagokat a Hirdetésszervezés megsemmisíti.

13. Pr-cikket a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak hirdetés jellege egyértelműen kiderüljön. A Hirdetésszervezés a hirdetési jelleg egyértelművé tétele céljából a pr-cikket ’hirdetés’ felirattal vagy (X) jelzéssel és kerettel jelölheti meg. A pr-cikk nem álcázhatja valódi természetét. A pr-cikkben foglalt információnak szabatosnak, kiegyensúlyozottnak, valósnak, tárgyilagosnak és elegendően teljesnek kell lennie ahhoz, hogy a fogyasztó meg tudja alkotni saját véleményét a reklámozott áruról. Az információ nem lehet félrevezető azáltal, hogy elferdít, túlzottan kihangsúlyoz, vagy elhallgat tényeket.

14. A Kiadó bankszámlaszáma: K&H Bank- HU10403181-50526975-78561006


III. Hirdetési díjak

1. A Kiadó valamennyi kiadványára önálló hirdetési árlistát (Médiaajánlatot) alkalmaz, amely tartalmazza a hirdetési árakat, a technikai adatokat, valamint a hirdetési felületek méreteit és ezek árait, továbbá az általános kedvezménykonstrukciókat. 

2. Reklámozó a Médiaajánlat szerint lekötheti a tárgyévre kedvezményt biztosító hirdetési mennyiséget. A kedvezményt biztosító hirdetési mennyiség lekötését a Hirdetésszervezés pénzügyi biztosíték rendelkezésre bocsátásához kötheti. Ebben az esetben már az első hirdetés árát is kedvezményesen fizetheti. Amennyiben Reklámozó a tárgyévre előre lekötött mennyiséget részben lemondja, a kedvezmények rendszere a ténylegesen leadott hirdetési mennyiség függvényében változik, esetleg a kedvezmény elvész. Ebben az esetben Reklámozónak a korábban kedvezményesen kifizetett hirdetések díját is megfelelően ki kell egészítenie. Ugyanígy kell elszámolni abban az esetben, ha az év végi összesítéskor Hirdetésszervezés kimutatja, hogy Reklámozó a kedvezmény igénybevételekor vállalt hirdetési mennyiséget nem tette közzé.

3. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy árait év közben megváltoztassa. A hirdetési árak megváltoztatása esetén Hirdetésszervezés az új árakat a változás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal köteles írásban megküldeni Reklámozónak. A változások közzététele előtt kötött egyedi reklámszerződések esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – a Hirdetésszervezés a régi árakat alkalmazza.

4. A Hirdetésszervezés lehetőséget biztosít Reklámozónak arra, hogy terjedelemzárásig a médiaajánlatban feltüntetett formában a következő gazdasági évre hirdetési felületet leköt, akkor a régi tarifatáblázat árait érvényesíti. Amennyiben a Reklámozó az így lekötött hirdetési felületet nem tölti ki a gazdasági év folyamán, akkor a Reklámozó a kedvezményt elveszíti, és a Hirdetésszervezés az adott gazdasági év tarifatáblázatának árait érvényesítheti.

5. Amennyiben a megrendelt hirdetés a leadási határidő elmulasztása vagy inzertben megjelentetésre tervezett termékek késedelmes leszállítása miatt nem jelent meg, Reklámozó az egyedi reklámszerződés teljes díját köteles megfizetni. 

IV. Lemondás

A már megrendelt hirdetést a Reklámozó jogosult terjedelemzárás előtt 24 órával (Lemondási határidő) írásban további jogi következmények nélkül lemondani, vagy a hirdetéssel kapcsolatban későbbi megjelentetésre vonatkozó megrendelést benyújtani. Reklámozó nem jogosult arra, hogy a lemondott reklámhelyet másik Reklámozónak átadja. A lemondási határidő elteltét követően a lemondásra 50% kötbér megfizetése mellett van lehetőség. Az anyagleadáskor lemondott hirdetést a Reklámozó köteles 100%-ban kifizetni.

V. Fizetési feltételek

1. A Hirdetésszervezés a Reklámozónak a számlákat – eltérő megállapodás hiányában – legkésőbb a megjelenést követően állítja ki 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel. A Hirdetésszervezés a számlához támpéldányt mellékel. 

2. Késedelmes fizetés esetén a Reklámozó az Ptk. 301.§ (1) bekezdésében foglalt mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben a Reklámozó a Kiadó felhívására sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Kiadó jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a fennálló szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig, vagy kikötni az előre fizetést.

3. A Hirdetésszervezés jogosult új Reklámozó (azaz olyan Reklámozó, amelynek a megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül a Hirdetésszervezés által képviselt egyik kiadványban sem jelent meg hirdetése), valamint olyan Reklámozó esetében, amely (közvetlenül vagy a megbízásából eljáró reklámszolgáltatón vagy hirdetési ügynökségen keresztül) a Kiadóval szemben a megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül fizetési késedelembe esett, előrefizetést kikötni, ezt a Reklámozónak a Hirdetésszervezés által kiállított számla fizetési határidejéig kell teljesítenie. Ennek elmaradása esetén a Hirdetésszervezés az adott megrendelést nem köteles elfogadni, illetve a már létrejött egyedi reklámszerződéseket azonnali hatállyal felmondhatja. A Hirdetésszervezés a hirdetés ellenértékének beérkezéséig nem köteles a hirdetés közzététele iránt intézkedni. 

VI. Felelősségi szabályok

1. Reklámozó felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad. A nyomdai megjelenítés során megfelelő eredetik esetén is előfordulhatnak kismértékű szín- és tónusbeli eltérések, amelyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.

A Reklámozó kizárólagosan felel az általa közölt adatoknak és minőségtanúsításnak a valódiságáért, továbbá az összehasonlító, a burkolt és a tudatosan nem észlelhető reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén.

2. A hirdetéseket a Kiadó a reklámjelleg felismerhető feltüntetésével és a környezettől elkülönítve teszi közzé.

3. Ha a Reklámozó által kész filmen vagy számítógépes adathordozón leadott anyagban meglévő hibák a Hirdetésszervezésnek történt átadáskor nem voltak, vagy csak aránytalan nehézséggel lettek volna felismerhetők és emiatt a hirdetés hibásan jelenik meg, a Hirdetésszervezés a hibás teljesítésért nem felel. Nem felel a Hirdetésszervezés a sorozatban megjelenő hirdetésben meglévő hibáért sem, ha a Reklámozó az eredeti megjelenést követő 5 nappal nem élt reklamációval.

Minden egyéb, a Kiadó vagy a nyomda (illetve egyéb médium előállítója) terhére felróható súlyos teljesítési hiba esetén, a Reklámozó a hirdetés ismételt, kifogástalan megjelenését kérheti a Hirdetésszervezéstól, míg kisebb hibák esetén a hibával arányos értékű kedvezményre tarthat igényt. 

4. A Hirdetésszervezés mindennemű felelősséget elhárít a Kiadó kiadványaiban megjelenő olyan behúzott vagy befűzött termékekért, amelyeket nem maga szerkesztett és készített. Az ilyen anyagok közzétételét is jogosult visszautasítani.

5. A Reklámozó tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Hirdetésszervezéssel és a Kiadóval szemben kárigény csak a hirdetési ár mértékéig érvényesíthető. A Kiadó kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Kiadó kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket, illetve a nem vagyoni kárt is. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a Médiaajánlatban meghatározott hirdetési árak a jelen és az ÁSZF egyéb pontjaiban meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva.

6. A Reklámozó mindennemű reklamációt a hirdetés megjelenését követő 5 (öt) naptári napon belül köteles a Hirdetésszervezésnek írásban bejelenteni. 

7. A hirdetési tevékenységet a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény és ennek módosításáról szóló 2001. évi I. törvény szabályozza.

8. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az egyedi reklámszerződések, illetve jelen ÁSzF nem tartalmaz rendelkezést – a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámetikai Kódex előírásait kell figyelembe venni. Ha a felek egyeztetéssel nem tudják rendezni a vitát, jogvita esetére a megfelelő hatáskörrel rendelkező Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

VII. Az Általános Szerződési Feltételek közlése és hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. január 1-jétől visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSzF mindenkori hatályos és teljes szövege a Kiadó honlapján (www.ictglobal.hu) az ÁSZF menüpont alatt megtalálható.

Kelt: Budapest, 2023.01.01

Pap  Beáta

ügyvezető igazgató

BCM Média Kft.

.