Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Adatkezelési tájékoztató

 1. Bevezetés

BCM Média Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) fontosnak tartja ügyfelei (Ügyfél) és minden egyéb érintett természetes személy (a továbbiakban az Ügyfél és az egyéb érintett személy együtt: Érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

Az Adatkezelő az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik az Érintett személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 1. Fogalmi meghatározások

ADATFELDOLGOZÓ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

ADATKEZELÉS: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

ADATMEGJELÖLÉS: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

ADATMEGSEMMISÍTÉS: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

ADATVÉDELMI FELELŐS: az Adatkezelő által kijelölt, az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés megvalósulását, valamint a felügyeleti hatóságokkal való kapcsolattartást segítő, az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismeretével rendelkező személy;

ADATTOVÁBBÍTÁS: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

ADATTÖRLÉS: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

ADATZÁROLÁS: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

CÍMZETT: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

EGT-ÁLLAM: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

ÉRINTETT: meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

HARMADIK FÉL: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

HATÓSÁG: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

HARMADIK ORSZÁG: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL: adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

PROFILALKOTÁS: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

SZEMÉLYES ADAT: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

SZEMÉLYES ADATOK KÜLÖNLEGES KATEGÓRIÁJA: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

TILTAKOZÁS: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 1. Az adatkezelés elvei, jogalapja
 2. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 3. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 4. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 5. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
 6. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 7. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 8. az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 9. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 10. az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;
 11. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
 12. A személyes adatok megszerzésének időpontjában az Adatkezelő köteles az érintett rendelkezésére bocsátani a következő információk mindegyikét:
 13. az Adatkezelőnek és az Adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 14. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 15. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 16. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 17. adott esetben annak ténye, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
 18. Annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést az Adatkezelő biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról köteles tájékoztatni:
 19. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 20. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 21. a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 22. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 23. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 24. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír
 25. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre

Ügyfelek adatkezelése és nyilvántartása

Adatkezelő köteles biztosítani minden érintett számára jelen Szabályzatban foglalt jogokat.

Adatkezelő Ügyfeleiről nyilvántartást vezet, Adatkezelő honlapjai útján, illetőleg papíralapú nyilatkozat formájában megadott hozzájárulás alapján.

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Regisztrációmmal hozzájárulok ahhoz, hogy a rendezvény szervezője adataimat a szervezés során kommunikációs célokra felhasználja, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a konferencia szponzorai e-mailben megkeressenek.

Hírlevél

Az Adatkezelő a honlapján biztosít lehetőséget arra, hogy olvasói feliratkozhassanak hírlevélre. A hírlevelek alján az Adatkezelő lehetőséget biztosít a hírlevélről való leiratkozásra, illetve az érintett adatainak módosítására.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, telefonszám, cégnév, név.

Az adatkezelés célja és jogalapja:

 • online tartalomszolgáltatás;
 • telefonos tartalomszolgáltatás
 • az Érintettel való kapcsolattartás;
 • szolgáltatások teljesítése;
 • statisztikák, elemzések készítése;
 • közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, esemény értesítő);
 • az Érintettek jogainak védelme;
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Kapcsolatfelvétel, regisztráció,

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő részére e-mailt vagy postai úton levelet (pl. üzenetet, ügyfélpanaszt) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti az Érintett e-mail címét, amennyiben megadta, úgy címét és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Amennyiben az Érintett Adatkezelő honlapjain keresztül veszi fel a kapcsolatot vagy regisztrál úgy Adatkezelő rögzíti az Érintett e-mail címét, egyéb adatait.

Kapcsolatfelvétel és regisztráció esetén az adatkezelés célja és jogalapja:

 • az Érintettel való kapcsolattartás;
 • szolgáltatások teljesítése;
 • egyedi megkeresések kezelése, intézése;
 • statisztikák, elemzések készítése;
 • az Érintettek jogainak védelme;
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Cookie

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok (a fent hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza

Az adatkezelés időtartama Adatkezelő által végzett adatkezelések tekintetében (kivéve: szerződések)

Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

Az Érintett által kizárólag kapcsolatfelvétel vagy reklamációkezelés céljából küldött e-mailek és postai úton megküldött levelek esetén, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet, vagy levélben esetlegesen megjelölt címet, a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

Az Érintett által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról le nem iratkozik, egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését, a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását be nem fejezi. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből vissza nem idézhető módon törlésre kerül.

Az Érintett Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy az Érintett által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az Érintett Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

 1. Adatfeldolgozás
 2. Az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő
 3. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
 4. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 5. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely az Adatkezelő üzleti tevékenységben érdekelt.
 6. Az adatfeldolgozásra vonatkozó megbízási szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozásra nem adható megbízás olyan vállalkozásnak, amely a feldolgozandó üzleti tevékenységben érdekelt. Az adatfeldolgozásra vonatkozó megbízási szerződésnek biztosítani kell a megbízó, illetőleg annak felügyeleti szervei számára az éves és eseti ellenőrzés lehetőségét.
 7. Az Adatkezelő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett jogosult kiszervezni. A kiszervezett tevékenységet végző közreműködőt csak az Adatkezelő előzetes írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat.
 8. Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo 18-22.);
 9. A kapcsolattartói adatok kezeléséhez, tárolásához az alábbi cégek munkáját vesszük igénybe, akikkel szerződést kötöttünk: Chiron Bt., DLX Média.
 10. Az adattovábbítás (adatátadás) feltételei

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Érintett jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 1. Az Érintett jogai és érvényesítésük

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Érintett személyes adatát, és amennyiben igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést, különösen az alábbiakra tekintettel az alábbiakra:

 • az Adatkezelés céljai;
 • az érintett Személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen Adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Érintett Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a zsurban67@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet.

A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett a megadott e-mail címéről küldi.

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

Figyelembe véve az Adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

Az Érintett által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok az Adatkezelő fenti e-mail címére írt e-mail útján módosíthatóak. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Érintett kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható,

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
 • ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő, az Érintett által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

Az Érintett tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

 • ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 • ha, az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
 • ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Amennyiben az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az Adatvédelmi incidensről. Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az Adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az Adatkezelő az Adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja az Adatkezelő, vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a pbeata@ictglobal.hu e-mail címen.

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre az Érintettet tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.